Sindoh DP200 การปรับตั้งค่าระยะเวลาในโปรแกรม 3D Printer

การปรับตั้งค่าระยะเวลาในโปรแกรม 3D Printer ก็มีส่วนช่วยให้งานมีความเนียนยิ่งขึ้น
Fast Speed : ความเร็วจะอยู่ที่ 2 ชั่วโมง 10 นาที ความละเอียด อยู่ที่ 400 ไมครอน

Normal Speed: ความเร็วในการปริ้นท์ 2 ชั่วโมง 50 นาที
ความละเอียด 200 ไมครอน

จะสังเกตุได้ว่า ยิ่งต้องการความละเอียดมาก ระยะเวลาในการปริ้นท์ชิ้นงานก็จะยิ่งมากขึ้น

 ในภาพชิ้นงานยังไม่ได้ผ่านการขัดชิ้นงาน

#sindoh #เครื่องพิมพ์สามมิติ